REKRUTACJA


Bardzo serdecznie zapraszam uczniów Szkoły Podstawowej Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu do udziału w zajęciach w ramach realizacji projektu:

„Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 10 Osi Priorytetowej, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.


Zajęcia z

  • matematyki * rozwijające zainteresowania,  * dydaktyczno - wyrównawcze,  klasy 4-6
  • informatyki * rozwijające zainteresowania,  * dydaktyczno - wyrównawcze,  klasy 4-6
  • przyrody * rozwijające zainteresowania,   klasy 4-6
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i przyrody dla uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych   - klasy 1-6Wszystkie zajęcia mają ograniczoną przepisami ilość miejsc!!!

Zajęcia będą prowadzone na terenie szkoły, w terminach podanych po zakończonej rekrutacji.

Szczegółowy harmonogram zajęć ukaże się 28 września 2018 na stronie internetowej szkoły oraz tablicy ogłoszeń szkoły.

Zainteresowanych uczniów i uczennice bardzo proszę w terminie

od 18 do 25  września 2018.

  1. Dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu rekrutacji do projektu.
  2.  Wydrukowanie załączników nr 1, 2, oraz wypełnienie ich przez rodzica/opiekuna prawnego – strona internetowa szkoły.
  3. Dostarczenie kserokopii świadectwa z poprzedniego roku szkolnego (potwierdzonego przez Panią sekretarkę szkoły za zgodność z oryginałem) oraz pozostałych w/w dokumentów (pkt.2) do Biura Projektu znajdującego się w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 20 czynnego w godzinach 8.00-15.00

Zakodowana lista uczestników  zakwalifikowanych do udziału w Projekcie zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń szkoły.

JEŻELI UCZEŃ/UCZENNICA ZOSTANĄ ZAKWALIFIKOWANI NA ZAJĘCIA

PROSZĘ O WYDRUKOWANIE I WYPEŁNIENIE ZAŁĄCZNIKA NR 3,4,5                                       I  DOSTARCZENIE   DO BIURA PROJEKTU.

 

Odpowiedzialny za organizację - koordynator projektu:

Beata Żerkowska


Załączniki:


Regulamin rekrutacji do projektu 

Zal. 1 Formularz zgłoszenia

Zal. 2 Oswiadczenie dotyczace ochrony danych osobowych

Zał. 3 Oświadczenie uczestnika projektu

Zal. 4 Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

Zal. 5 Zakres danych osobowych do systemu SL 2014 dla ucznia

 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 20 w Nowym Sączu | Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie BrandArt DESIGN.