Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2018-19

I OKRES

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

3 września 2018r.

 

Zebrania z rodzicami

Ostatnia środa miesiąca

Klasy0-3    godz.16.00

Klasy4-8    godz.17.00

Dni otwarte dla rodziców

Ostatnia środa miesiąca

Klasy1-7   godz.16.30-17.30

Zebrania z rodzicami

19 września 2018r.

 

 

 

28 listopada 2018r.

30 stycznia 2018r.

 

Przedszkole

 pierwsze klasy

Kryteria oceniania

Ubezpieczenia

Andrzejki

 

 

Dni otwarte dla rodziców

24 października 2018r.

 

 

19 grudnia 2018r.

 

 

Pisemna informacja

o ocenach przewidywanych

ocenach niedostatecznych

 

Ferie świąteczne

23-31 grudnia2018r.

 

 • Wystawienie przewidywanych ocen

Do 4  stycznia 2019r.

 

 • Ustalenie i wpisanie ocen do dziennika

Do 10  stycznia 2019r.

 

Ferie zimowe

14-27 stycznia 2019  r.

 

 

Rada klasyfikacyjna

          11 stycznia 2019 r

 

 

 

II OKRES

 

 

Zebrania z rodzicami

 

29 maja 2019

 

Klasy 1-3 godzina 16.00

Klasy 4-6 godzina 17.00

 

 

 

Dni otwarte dla rodziców

27 marca 2019.

24 kwietnia 2019.

 

16.30-17.30

 

Ferie świąteczne wiosenne

 

18.04.-23.04.2019.

 

O przewidywanej rocznej niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej nagannej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczeń i jego rodzice są informowani ustnie lub pisemnie na 4 tygodnie przed terminem zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej.

16 maja 2019.

 

Wychowawca sporządza wykaz przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania i przekazuje za pośrednictwem ucznia jego rodzicom na dwa tygodnie przed zebraniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej. Rodzice są zobowiązani podpisać ten wykaz i zwrócić poprzez dziecko na drugi dzień wychowawcy.

 

 

30 maja 2019.

 

 • Ustalenie i wpisanie ocen do dziennika

 

Do 12 czerwca 2019.

 

 • Opracowanie zestawień i przygotowanie materiałów na Radę Pedagogiczną klasyfikacyjną

 

 

 • Opracowanie zestawień i przygotowanie materiałów na Radę Pedagogiczną podsumowującą

Do 12 czerwca 2019.

 

 

 

Do 6 czerwca 2019.

 

 

 

 

 • Konferencja klasyfikacyjna

13 czerwca 2019.

 

 

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2018/2019

 

21 czerwca 2019 r.

 

 

  Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

 

 

 

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018-19

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1  rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002  r.  w  sprawie  organizacji  roku  szkolnego  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  46  poz.  432  z późn. zm.)  oraz przepisy wydane na podstawie  art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

2.    Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r.

podstawa prawna:

§  3  ust.  1  pkt  1  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z  2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

Ferie zimowe

14 – 27 stycznia 2019 r.

podstawa prawna:

§  3  ust.  1  pkt   2  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

Egzamin ósmoklasisty

 

15,16.17 kwietnia 2019r.

Podstawa prawna:art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.);

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r.w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.).

 

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

podstawa prawna:

§  3  ust.  1  pkt.  3rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002  r.  w  sprawie  organizacji  roku  szkolnego  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  46  poz.  432  z późn. zm.)

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

podstawa prawna:

§  3  ust.  1  pkt.  4  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

2 listopada 2018 ( piątek)

15,16,17, kwietnia 2019r. ( pn-śr)

2 maja 2019r.(czwartek)

 

 

 

 

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2017-18
 

I OKRES

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

4 września 2017

 

Zebrania z rodzicami

Ostatnia środa miesiąca

Klasy0-3    godz.16.00

Klasy4-7    godz.17.00

Dni otwarte dla rodziców

Ostatnia środa miesiąca

Klasy1-6   godz.16.30-17.30

Zebrania z rodzicami

20 września 2017

 

 

 

29 listopada 2017

31 stycznia 2018

 

Przedszkole

 pierwsze klasy

Kryteria oceniania

Ubezpieczenia

Andrzejki

 

 

Dni otwarte dla rodziców

25 października 2017

 

 

20 grudnia 2017

 

 

Pisemna informacja

o ocenach przewidywanych

ocenach niedostatecznych

 

Ferie świąteczne

23-31 grudnia2017


 

 • Wystawienie przewidywanych ocen ołówek

Do 5  stycznia 2018

 

 • Ustalenie i wpisanie długopisem ocen do dziennika

Do 22  stycznia 2018

 

Ferie zimowe

12- 25 lutego 2018  r.

 

 

Rada klasyfikacyjna

          24 stycznia 2018 r

 


 

II OKRES

 

Zebrania z rodzicami

23 maja 2018

 

 

 

Dni otwarte dla rodziców

21 marca 2018

25 kwietnia 2018

 

Ferie świąteczne

29.03.-03.04.2018

 

 • Wystawienie przewidywanych ocen

Do  4 czerwca 2018

Pisemna informacja

o ocenach przewidywanych

i o przewidywanych ocenach ndst

 • Ustalenie i wpisanie długopisem ocen do dziennika

Do 11 czerwca 2018

 

 • Opracowanie zestawień i przygotowanie materiałów na Radę Pedagogiczną klasyfikacyjną
 • Opracowanie zestawień i przygotowanie materiałów na Radę Pedagogiczną podsumowującą

Do 12 czerwca 2018

 

 

 

Do 10 czerwca 2018

 

 

 

 

 • Konferencja klasyfikacyjna

14 czerwca 2016

 

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2017/2018

 

22 czerwca 2018 r.

 

 

  Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

 

 


Uroczystości i imprezy w Szkole Podstawowej Nr 20
z Oddziałami Integracyjnymi Im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Nowym Sączu
w roku szkolnym 2017/2018 

 

Impreza

Odpowiedzialni

Termin

 

Rozpoczęcie roku

Szkolnego 2017/2018

Klasy 0-3

 

Klasy 4-7

 • M.Miejska
 • A.Lorek
 • M.Olszyńska
 • J.Kunz
 • M.Jawor
 • M.Opoka
 • K.Trojnarska

 

 • R.Rostocka
 • E.Kasprzyk
 • B.Lichowska

 

 

wrzesień

Rajd klas 6

 • P.Góra
 • R.Stawiarska
 • A.Poręba
 • M.Matusik
 • Wychowawcy klas 6

wrzesień

Ślubowanie klas I

Wychowawcy klas I

październik

Dzień Edukacji Narodowej

 • J.Kuciel
 • J.Życzyńska
 • S.Ruchała
 • E.Kołodziej

październik

Dzień Postaci Bajkowych

 • J.Kunz-odpow
 • J.Migacz
 • M.Miejska
 • D.Barczyk
 • A.Sołtys
 • Pogwizd
 • K.Kamińska
 • E.Oleksy
 • A.Golonka

październik

Święto niepodległości

 • E.Kasprzyk
 • P.Góra

listopad

Międzynarodowy Dzień Ucznia

Sejmik SU – SP

 • A.Pawłowska
 • R.Rostocka
 • R.Stawiarska

listopad

Spotkania z tradycją

 • A.Poręba-odpow
 • A.Plechta
 • Ł.Połomski
 • A.Salamon
 • D.Barczyk
 • U.Bulanda
 • D.Kubiak
 • E.Kołodziej
 • J.Jurkowska
 • K.Leśniak
 • A.Lorek
 • B.Studzińska Oracz
 • E.Kasprzyk

grudzień

Andrzejki

Wychowawcy

Samorząd Uczniowski

listopad

Dzień  Integracji

 • Wychowawcy klas 0-7
 • nauczyciele wspomagający
 • M.Biel
 • U.Wątek

grudzień

Mikołaj w szkole

Wychowawcy klas 0

B.Damasiewicz,A.Wieczorek

 

Koncert kolęd

 • P.Góra
 • E.Janus
 • E.Słomka-Lewandowska
 • Ks.M.Górak
 • W.Zapiór

grudzień

Bal karnawałowy dla dzieci

 

 

 

 

Wychowawcy

klas 0-IV

odpowiedzialni również za dekorację

 • K.Trojnarska

Styczeń

Miejski Dzień Integracji

 • E.Kołodziej
 • W. Brdej
 • A.Kowacz
 • J.Kunz
 • S.Ruchała

02.12.2017.

Dzień Otwarty Szkoły

Wychowawcy i nauczyciele

 • I.Załubska-odpow
 • B.Słaby
 • Ł.Bołoz
 • J.Tomasik
 • Trzcińska
 • B.Lichowska
 • M.Miejska
 • K.Podgórska
 • K.Kotkowska
 • K.Trojnarska
 • E.Oleksy

luty

Pierwszy Dzień Wiosny i

Dzień Zdrowej Żywności

 

 

Wychowawcy klas

0-6

 • M.Hajduk-odpow
 • J.Ogorzały
 • K.Merklinger-Borczyk
 • E.Homoncik
 • B.Smaga Pydych
 • A.Cichońska
 • M.Sowa
 • B.Żerkowka
 • E.Janus
 • W.Brdej
 • R.Rostocka
 • A.Pawłowska
 • M.Jawor
 • H.Klimek
 • R.Stawiarska
 • M.Konkol
 • K.Trzcińska
 • U.Wątek

marzec

Karta rowerowa

 • M. Jawor

kwiecień

Konstytucja 3-go Maja

 • J.Kuciel
 • Ł.Połomski

maj

Prowadzenie strony internetowej

 • M.Ślema

cały rok

Dzień Matki

 

Wychowawcy klas

maj

Dzień Książki i Biblioteki

 

 • A.Michalik
 • M.Pażucha

maj

Święto  Szkoły

 • J.Kuciel
 • D.Barczyk
 • W.Zapiór
 • S.Ruchała
 • J.Życzyńska
 • Ł . Połomski
 • Ks.M.Górak
 • E.Janus

maj

Młode talenty

 • P.Góra

 

maj

Dzień Dziecka

Wychowawcy klas

 

czerwiec

 

Dzień Sportu

 • J. Pawlik
 • D.Kubiak
 • J. Jurkowska
 • Ł.Bołoz

czerwiec

Samorząd Uczniowski

Kl   IV-VI

 • A.Pawłowska
 • R.Rostocka
 • R.Stawiarska

 

Oprawa muzyczna

Uroczystości i dyskotek

/nagłośnienie/

 • E. Kołodziej
 • P.Góra
 • A.Poręba
 • E.Janus
 • Ł.Połomski
 • Ł.Bołoz

 

 

cały rok

Akcja „Podziel się”

         

 

 

 • M. Konkol
 • B.Studzińska-Oracz
 • Samorząd Uczniowski

grudzień

kwiecień

Przygotowanie dekoracji

(hall główny – kraty)-oprawa artystyczna uroczystości

 

 

 

 

 

 

 

 

 • B.Słaby
 • A.Golonka
 • Pogwizd
 • U.Leśniak
 • E.Homoncik
 • E.Oleksy

 

 • K.Trojnarska
 • J.Kunz
 • Marzec
 • U.Wątek

 

 

 

 • A.Wieczorek
 • G.Gadzina
 • B.Damasiewicz

Wrzesień

 

pździernik

 

 

Dekoracja świąteczna

 

 

Luty

 

 

 

kwiecień

Zadania związane z

Obroną Cywilną i BHP

Próbna ewakuacja szkoły

 • A.Michalik

 

cały rok

Opracowanie wyników

sprawdzianów po klasach 6

                      po klasach 3

 • U.Bulanda

 

 • K.Podgórska

 

Zakończenie roku

szkolnego 2017/2018

 • Borczyk
 • A.Salamon
 • J.Migacz
 • J.Kuciel
 • M.Matusik
 • H.Klimek

czerwiec

Rozpoczęcie roku

Szkolnego 2018/2019

Klasy 0-3

 

Klasy 4-7

 

 

 • D.Barczyk
 • B.Żerkowska

 

 

 • U.Bulanda
 • J.Jurkowska
 • A.Pawłowska

 

 

wrzesień

 

Konkursy

w Szkole Podstawowej Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi

Im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Nowym Sączu

W roku szkolnym 2017/2018


Lp.

Konkurs

Odpowiedzialni

Termin

 1. 1.       

Konkurs poezji religijnej

 • W.Zapiór

 

 1. 2.       

Konkurs historyczny o Nowym Sączu

 • A. Poręba
 • Ł. Połomski
 • N.Plechta

luty

 1. 3.       

Konkurs plastyczny

o Nowym Sączu kl. I-III

 • K.Kotkowska,
 • K.Trojnarska

marzec

 1. 4.       

Konkurs matematyczny

Klas  II, III ;IV, V, VI i VII

 

 • I.Załubska

 

 • B.Lichowska
 • U.Bulanda

 

marzec

 1. 5.       

Konkurs o ochronie przyrodniczy. Dzień Ziemi.

 • R. Stawiarska
 • M.Hajduk
 • J.Ogorzały

kwiecień

 

 1. 6.       

Konkurs ortograficzny

Klas III, IV, V i VI

 

 • Nauczyciele poloniści klas  IV –VI
 • J.Migacz

marzec

 1. 7.       

Konkurs j. angielskiego

Kl. IV, V i VI

 • R. Rostocka
 • A.Pawłowska
 • E. Kasprzyk
 • Kogut
 • J.Kuciel

Luty

 

 

 

 1. 8.       

Turniej ruchu drogowego

Karta rowerowa

 • M. Jawor

 

kwiecień

 1. 9.       

Konkurs ekologiczny

 • R.Stawiarska
 • M.Hajduk
 • M.Biel

kwiecień

 1. 10.   

Konkurs wiedzy

o Stefanie Wyszyńskim

 • W.Zapiór
 • E.Janus

 

kwiecień

 1. 11.   

Konkurs recytatorski- Elżbiety Kosińskiej

Kl. IV, V i VI

I - III

 • S.Ruchała
 • Słomka -Lewandowska
 • M.Miejska

 

 1. 12.   

Konkurs matematyczny

„Kangur”

 • M. Ślema
 • A.Salamon

 

 1. 13.   

Konkurs matematyczny

„PANGEA”

 • B.Lichowska

 

 1. 14.   

Konkurs rejonowy „Ziemia Sądecka od przeszłości do współczesności”

 • A. Poręba
 • A.Plechta

 

 1. 15.   

Turniej międzyszkolny:

piłka nożna I – III-listopad

                   IV-VI-grudzień

piłka siatkowa- styczeń koszykówka-       kwiecień

Dzień sportu- czerwiec

 

 • J. Pawlik
 • Ł.Bołoz

 

 • D. Kubiak
 • J. Jurkowska

 

 • Nauczyciele wf

 

 1. 16.   

Konkurs piosenki

 • P.Góra

 

 1. 17.   

Konkurs pięknego czytania klas I- Wielkie czytanie pierwszaków

 

 • Wychowawcy klas pierwszych
 • Pażucha
 • A.Michalik

 

 1. 18.   

Turniej sportowy

Przedszkolaków

 • B.Damasiewicz
 • A.Cichońska
 • A.Wieczorek

luty

 

 

 

 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 20 w Nowym Sączu | Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie BrandArt DESIGN.